Ontvang tot 200€ KORTING wanneer u uw oude koffiezetapparaat opwaardeert voor een nieuw automatisch espressoapparaat van Sage

Extra

Automatisch systeem voor microschuim

Bijgewerkt op 7:45 / 19-sep-2019

Sage™ Coffee Machine Trade-Up
Trade Up september-oktober 2019 Benelux

Voorwaarden voor deelname

1. Organisator
Sage Appliances GmbH, Campus Fichtenhain 48, 47807 Krefeld, Duitsland (hierna "Sage" genoemd) voert een Trade Up-campagne uit binnen het kader van deze Algemene voorwaarden.


2. Voorwaarden voor deelname aan de Opwaardeercampagne
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Trade Up 2019 Benelux" (hierna de "Actie" genoemd). De plaats waar de deelnemer een actieproduct koopt, bepaalt welke Sage-branche wordt aangewezen als de organisator van de actie en naar welk gebied wordt verwezen als het "actiegebied". Als de deelnemer het promotieartikel koopt in een (internet)winkel met een zakelijk adres in België of Nederland, verwijst het woord "Sage" in de voorwaarden voor deze promotie naar Sage als de organisator volgens sectie 1. Afhankelijk van de plaats van aanschaf zijn België of Nederland het actiegebied. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer (hierna "Deelnemer" genoemd) dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden voor deze promotie. De algemene voorwaarden voor deze promotie zijn ook te vinden op de volgende website:


2.2 De volgende producten doen mee aan de Opwaardeercampagne:
Promotieproduct Typeaanduiding Betaald bedrag
a. the Oracle Touch SES990 € 200
b. the Oracle SES980 € 200
c. the Barista Touch SES880 € 100


2.3 De Trade Up-campagne is alleen van toepassing op nieuwe artikelen die u als eindgebruiker heeft gekocht in België of Nederland bij een geautoriseerde dealer, online of in de winkel, tussen 16 september 2019 en 15 oktober 2019.


2.4 U moet de premie uiterlijk 29 oktober 2019 aanvragen via een onlineregistratie. U dient vooraf na te vragen of de dealer het oude apparaat aanvaardt en of de dealer tot de groep deelnemende dealers behoort. Onlineaanvragen of deelnames na deze datum worden niet meer in behandeling genomen. De actie kan niet worden gecombineerd met andere acties van Sage.


2.5 U mag alleen deelnemen aan de Opwaardeercampagne als u 18 jaar of ouder bent. Werknemers van Sage en zijn aangesloten ondernemingen zijn uitgesloten van deelname aan de inruilcampagne. Deze aanbieding is ook niet geldig voor wederverkopers en dealers.


3. Uitvoering van de promotie/registratie
U heeft de volgende mogelijkheid om de inruilpremie te ontvangen na een nieuwe aanschaf van één van de vermelde promotieartikelen.


3.1 Uw registratie voor deelname aan de promotie is alleen online mogelijk en de aanvraag voor betaling, inclusief alle benodigde documenten (zie sectie 3.1.2), moet volledig online worden ingediend.


3.1.2 Documenten die moeten worden ingediend voor de Opwaardeercampagne:
a. Registratie op https://tradein-eu.sageappliances.com/
b. Upload/scan van aankoopbewijzen/facturen van gekochte Sage-producten
c. De bankgegevens voor betaling van de inruilpremie
Sage behoudt zich het recht voor om originele aankoopbewijzen op te vragen en te
inspecteren, om alle registraties en inzendingen te controleren om te bepalen of deze aan
de voorwaarden voldoen, en om eventuele ontbrekende bewijsstukken op te vragen.


3.1.3 U dient het aankoopbewijs te uploaden in de vorm van een gescande kopie van de factuur van de Sage-handelspartner aan het eind van de online aanvraag. De factuur van de deelnemende verkoper moet duidelijk de volgende gegevens vermelden: het geregistreerde product van de promotie, het artikelnummer, het serienummer, de aankoopprijs en de datum van aankoop. De datum van aankoop op de factuur is van toepassing.


3.1.4 De Opwaardeercampagne wordt niet uitbetaald indien u:
• Geen promotieartikel heeft gekocht gedurende de promotieperiode
• Het online aanvraagformulier niet uiterlijk 29 oktober 2019 volledig en correct heeft
ingevuld
• Geen aankoopbewijs heeft overhandigd
• Op een andere manier niet heeft voldaan aan de voorwaarden voor deelname


3.1.5 De volgende gegevens zijn vereist voor de registratie:
• Persoonlijke adresgegevens
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Naam van de dealer
• Bankrekening
• Datum van aankoop
• Serienummer
De naam van de ontvanger van de factuur moet overeenkomen met de naam van de
aanvrager.


3.1.6 Als aan deze voorwaarden is voldaan, zal de Organisator streven om het relevante bedrag binnen 30 dagen na een geslaagde registratie via bankoverschrijving aan u terug te betalen.


3.2 Deelname is slechts één keer mogelijk per serienummer van een specifiek promotieartikel
(conform sectie 2.2) en per persoon.


3.3 Sage gebruikt het volgende agentschap om de campagne uit te voeren: Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ierland. Het agentschap is gerechtigd, conform de regelgeving voor gegevensbescherming, om de ingediende documenten te verwerken in het kader van deze campagne, en om uw gegevens in te zien en op te slaan. In het geval van vragen of bij het opvragen van documenten zal Sage of het agentschap individueel contact met u opnemen.


3.4 Gegevensbescherming: Persoonsgegevens zoals naam, adres, enz. worden bewaard en verwerkt door Sage of door het uitvoerende agentschap of de geautoriseerde dealer, en uitsluitend voor productregistratie of -verwijdering, en anderszins uitsluitend in het kader van deze campagne. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, niet doorgegeven aan derden en niet gebruikt voor reclamedoeleinden.


3.5 U bent verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie en de leesbaarheid van de ondersteunende documenten. Als u onjuiste informatie heeft verstrekt, of als de bovenstaande informatie niet zichtbaar is op het aankoopbewijs, komt u niet in aanmerking voor deelname aan de Trade Up-campagne.


4. Onderbrekingen in de procedure/uitzonderingen
4.1 Als u, na aankoop en registratie, het product ruilt of gebruik maakt van uw recht om te retourneren of bezwaar te maken, komt uw recht op deelname met terugwerkende kracht te vervallen. Reeds aan u uitbetaalde inruilpremies moeten onmiddellijk aan de organisator worden terugbetaald zonder een verzoek daartoe. De terugbetaling moet geschieden binnen 7 dagen na het retourneren. De datum van ontvangst van de betaling is van toepassing.


4.2 Het promotieartikel moet een nieuw en authentiek Sage-product zijn. De organisator verleent geen service voor gebruikte of geïmporteerde promotieartikelen. Er zal worden gecontroleerd op dubbele namen, serienummers en/of rekeningnummers.


4.3 Alleen promotieartikelen die gekocht zijn in fysieke of onlinewinkels in de Belgische of Nederlandse handel komen in aanmerking voor deelname. Producten van veilingen komen niet in aanmerking voor deelname.


4.4 Sage behoudt zich het recht voor om te allen tijde de ingediende documenten te controleren op mogelijk misbruik en beroept zich uitdrukkelijk op het recht om juridische stappen te ondernemen bij eventuele verdenkingen.


4.5 De promotieartikelen zijn alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien Verkopers niet in staat zijn om de Promotieartikelen te leveren binnen de Promotieperiode. Als het door u gewenste product niet op voorraad is tijdens de promotieperiode, geeft u dat later geen recht op een inruilpremie. Sage biedt geen garantie en is niet aansprakelijk voor de productbeschikbaarheid gedurende de periode van de actie.


4.6 Sage behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van deze promotie tijdens de promotie te wijzigen en om ze aan te passen aan veranderde omstandigheden. Sage behoudt zich het recht voor om deze aanbieding op elk gewenst moment te onderbreken of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving, waarbij rekening met uw belangen wordt gehouden.


5. Toepasselijk recht en rechtsgebied
5.1 Op de inruilcampagne is alleen het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

5.2 Het rechtsgebied voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst is Düsseldorf.


6. Slotbepalingen
6.1 Een overdracht van uw rechten en verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden aan derden is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de Organisator; dergelijke toestemming zal niet op onredelijke grond worden onthouden.


6.2 Bijkomstige mondelinge overeenkomsten bestaan niet. Alle aanvullingen op deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden gedaan. Dit is tevens van toepassing op de annulering van de bovenstaande schriftelijke vormvereiste.


6.3 Mochten afzonderlijke bepalingen binnen deze voorwaarden voor deelname ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverwijld van kracht.


6.4 De EU heeft een onlineprocedure gemaakt voor het beslechten van geschillen tussen bedrijven en consumenten. Verdere informatie is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


6.5 We zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces van een arbitragecommissie voor consumenten.


7. Contact in geval van vragen of problemen.
7.1 Als u vragen over of problemen met de Trade Up-campagne heeft, kunt u contact met ons opnemen op het volgende e-mailadres: sage@promotion-support.com.